Innhold – Bind 6

1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Notationsprinciper, terminologi och liknande

2 Metod
2.1 Den medeltida avskriftsprocessen
2.2 Ortografiska principer
2.2.1 Fonologisk stavning
2.2.2 Morfologisk stavning
2.2.3 Lexikal stavning
2.2.4 Stavning tecken för tecken
2.3 Norm respektive förlaga
2.3.1 Kollision mellan förlagans bruk och skrivarens norm
2.3.2 Frekvenskriteriet
2.4 Sammanfattning

3 Uppdelning av DG 11

4 Makropaleografi
4.1 Infrekventa graftyper
4.1.1 Graftyper utanför faktiska skrivningar
4.1.2 Graftyper i faktiska skrivningar
4.2 Bruk av \þ\ respektive \ð\
4.2.1 Final position
4.2.2 Medial position
4.2.3 Initial position
4.3 Bruk av \ꝛ\ (runt r)
4.4 Diskussion

5 Ortografi och fonologi
5.1 Representation av lång konsonant
5.1.1 Längdbeteckning av /g/
5.1.2 Längdbeteckning av /m/
5.1.3 Längdbeteckning av /n/
5.1.4 Längdbeteckning av /p/
5.1.5 Längdbeteckning av /r/
5.1.6 Längdbeteckning av /s/
5.1.7 Längdbeteckning av /t/
5.1.8 Diskussion
5.2 Obetonade vokaler
5.2.1 Ändelsen -ir
5.2.1.1 Diskussion
5.2.2 Ändelserna -r och -ur
5.2.2.1 Svarabhaktivokal
5.2.2.2 Växlingen \vr\ gentemot \oꝛ\
5.2.2.3 Sammanfattning
5.3 Bruk av accent
5.3.1 Accent över \a\
5.3.2 Accent över \e\
5.3.3 Accent över \i\
5.3.4 Accent över \o\
5.3.5 Accent över \æ\
5.3.6 Diskussion
5.4 Obetonat -it/-ið
5.5 Positionsbundna ljudövergångar
5.5.1 Vokal framför /ng/
5.5.2 Skrivning med \vo\ för ursprungligt vá-
5.5.3 Övergången /rl/ > /ll/
5.5.4 Övergången /fl/ > /bl/
5.5.5 Bortfall av /g/
5.6 U– respektive y-vokalism hos dyrr och lykill

6 Morfologi
6.1 Mediopassivum
6.1.1 Ändelsen –sk
6.1.2 Ändelsen –umk

7 Felskrivningar
7.1 Sammanblandning av \v\ och \y\
7.2 Skrivningen \ꝼaer\

8 Slutdiskussion
8.1 DG 11-skrivarens profil
8.1.1 Fonologisk stavning
8.1.2 Morfologisk stavning
8.1.3 Rättelser
8.1.4 Tecken för tecken
8.2 Språkstadiet i DG 11
8.3 Förlagefrågan

9 Summary

Tabellförteckning
Figurförteckning
Litteraturförteckning

Bilaga A. Översikt över graftyper
Bilaga B. Redovisning av finala \er\-skrivningar
Bilaga C. Redovisning av finala \vr\- och \oꝛ\-skrivningar

Register