Innhold – Bind 9

1 Indledning
1.1 Bogens opbygning
1.2 Terminologi og notationspraksis

2 Det metodiske grundlag
2.1 Opmærkningen
2.2 Tilvejebringelsen af det annoterede korpus
2.3 Excerpering på basis af opmærket materiale
2.4 Tekstproduktion på basis af opmærket materiale
2.5 De analytiske niveauer og arbejdet med dem

3 Jón Egilsson – manden og skriveren
3.1 Jón Egilssons produktion
3.2 Personen Jón Egilsson
3.3 Tidligere forskning

4 Palæografi
4.1 Indledning
4.2 Simple og modificerede alfabetiske tegn
4.3 Ligaturer
4.4 Abbreviaturer
4.5 Interpunktionstegn

5 Ortografi og fonologi
5.1 Indledning
5.2 Brugen af accentstreg
5.3 Fortisvokaler
5.4 Infortisvokaler
5.5 Konsonanter

6 Morfologi og orddannelse
6.1 Indledende bemærkninger
6.2 Substantiver
6.3 Adjektiver
6.4 Pronomener
6.5 Numeralier
6.6 Verber
6.7 Præpositioner
6.8 Adverbier
6.9 Konjunktioner

7 Leksikalske forhold
7.1 Indledende bemærkninger
7.2 Ugedagenes betegnelse
7.3 Afvigende brug af funktionsord
7.4 Låneord behandlet af Veturliði Óskarsson (2003)
7.5 Andre ord og ordformer

8 Syntaktiske forhold
8.1 Afvigende kasusbrug
8.2 Kongruensfejl

9 Jón Egilssons skrift og sprog – en sammenfatning
9.1 Jón Egilsson og samtidige islandske skrivere
9.2 Variation i Jón Egilssons materiale

10 Konklusion

11 Summary

Bilag 1: Skriftprøver

Bilag 2: Refleksivformantens manifestation

Tabeller
Figurer
Litteratur